Ouders
Ouderraad (OR)

Op onze school is een ouderraad actief waaraan uitsluitend ouders deelnemen. De ouderraad wil een brug zijn tussen ouders en het team, om zo de samenwerking tussen ouders en het team te bevorderen en te stimuleren.

De ouderraad houdt zich met name bezig met het mede-organiseren van de jaarlijkse diverse activiteiten, zoals Carnaval, Pasen, Koningsdag, Avond 4-daagse, Sinterklaas, Kerst en afscheid groep 8. Tevens worden er jaarlijks nieuwe plannen bedacht en acties uitgevoerd waarvan de opbrengst ten gunste komt van de school (zoals bijvoorbeeld de kledinginzamelingsactie).
Al uw vragen, ideeën, opmerkingen, suggesties aangaande onze school zijn welkom en zien wij met belangstelling tegemoet. 

Ouderbijdrage

Samen met onze ouderraad organiseren wij op de Mauritiusschool vele activiteiten die mede zorgen voor een leuke en gezellige schooltijd voor uw kind. U kunt hierbij denken aan feesten als Kerst en Carnaval maar ook aan excursies, het schoolkamp of de eindmusical. Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld en worden (deels) betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage.

Mocht het betalen van deze bijdrage voor u een probleem vormen, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij de gemeente Rheden. Ook voor bijkomende kosten die u maakt voor uw schoolgaande kind zoals een fiets of een computer kunt u een financiële bijdrage aanvragen. Tot slot kunt u bij de gemeente de Gelrepas aanvragen. Hiermee kunnen kinderen tot 18 jaar gratis sporten.

Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Rheden

Medezeggenschapsraad (MR)

Wie zijn wij?
De medezeggenschapsraad (MR) is te vergelijken met de ondernemingsraad in een bedrijf.
Op school is het onze taak om de kwaliteit van het onderwijs te ondersteunen en te controleren.
Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over uiteenlopende zaken die zich binnen de organisatie van de school afspelen. We zijn dan de “sparring partner” van de directie. Ook moeten wij onze goedkeuring verlenen aan een aantal andere belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, veiligheidsbeleid en tussenschoolse opvang.

De MR bestaat uit een teamafvaardiging en een ouderafvaardiging.

Wij hechten aan een open communicatie. Het eerste deel van onze vergaderingen is openbaar. U bent altijd van harte welkom. U vindt de vergaderdata in de jaarkalender. Natuurlijk kunt u ons tussendoor ook altijd aanspreken. Zo hopen wij aan de belangen van de ouders (en dus de kinderen) en het team zo veel mogelijk tegemoet te komen. Het draait allemaal om samenwerking. We hebben immers een gezamenlijk belang.

- Huishoudelijk reglement
- Activiteitenplan 

Oudergeleding
Ayse Alagoz (tevens GMR-lid)
Jos van der Burgt

Teamgeleding
Wendy van Mullem (voorzitter MR)
Pauline van der Goot

U bent welkom!

Wij streven naar korte communicatielijnen met ouders en verzorgers. U bent dan ook altijd welkom met een vraag of opmerking. Loop gerust even binnen aan het begin of eind van de schooldag of maak een afspraak.

Onze directeur Renske Kleintjes is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. De intern begeleidster Bertina Haasbroek werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.